Ad Image
Chùa Phúc Lâm Tiên Quán - Ngũ Lão - Kim Động - Hưng Yên

Chùa Phúc Lâm Tiên Quán - Ngũ Lão - Kim Động - Hưng Yên

Giảng đường chùa Phúc lâm Tiên Quán được xây dựng 2 tầng với diện tích mặt sàn là 1.200 m2, đủ chỗ cho gần 1.000 Phật tử và quần chúng nhân đến tu tập. Việc xây dựng giảng đường đánh dấu một bước phát triển mới của Phật giáo nơi đây.